ALGEMENE VOORWAARDEN BodEGA SANCARLO

Algemene voorwaarden Bodega SANCARLO

bodegasancarlo.nl, en bodegasancarlo.com zijn trademarks en websites van Bodega SANCARLO. Ten behoeve van deze voorwaarden wordt onder "Bodega SANCARLO" verstaan Bodega SANCARLO

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bodega SANCARLO. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze alleen schriftelijk overeengekomen zijn.

Bodega SANCARLO heeft te alle tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de bodegasancarlo.nl, en bodegasancarlo.com websites te wijzigen.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website. Op verzoek wordt u een schriftelijk exemplaar toegezonden.


Minimum leeftijd afnemer

Bodega SANCARLO verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.


Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Bodega San Carlo zijn vrijblijvend. Bodega SANCARLO behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken.

Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te alle tijde voorbehouden

Een overeenkomst tussen Bodega SANCARLO en de afnemer komt tot stand nadat de afnemer op de website op de "bestellen" icoon gedrukt heeft, alle verplichte gegevens verstrekt heeft, en het "bevestig bestelling " icoon heeft gedrukt.

Afbeeldingen van wijnen zoals op de website aangegeven kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde wijnen, reden hiervan is dat wijnproducenten hun etiketten zonder opgaaf van reden hun etiket kunnen wijzigen.


Prijzen en Betaling

Alle prijzen zijn in euro en worden uitsluitend in euro’s op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en omzetbelasting (btw), en inclusief bezorgkosten.


Bestellingen worden binnen Nederland gratis bezorgd.

De factuur wordt automatisch bij bestelling naar uw email toegezonden bij het bestellen op de website.

In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Bodega SANCARLO gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Bodega SANCARLO zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.

Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Bodega SANCARLO het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.


Uitsluitend voor zakelijke afnemers

Bodega SANCARLO ondersteunt verschillende "on-line" alsmede "off-line" betalingsmethoden. De zakelijke afnemer kan een andere betalingsmethoden kiezen dan de aangegeven afrekenprocedure op de website.

Zakelijke afnemers dienen vooraf, schriftelijk met Bodega SANCARLO een betalingsmethode overeen te komen, evenals een betalingstermijn van maximaal 14 dagen en een maximaal toegestaan krediet.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, op de door de afnemer gekozen methode.


Bezorging/leveringstermijnen

Leveringen zijn mogelijk binnen de op de Bodega SANCARLO website genoemde landen binnen de Europese Unie.

De levertijd bedraagt tussen de 1 tot 9 werkdagen. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Bodega SANCARLO overschreden wordt, zal Bodega SANCARLO de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Bodega SANCARLO te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Bodega SANCARLO te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Bodega SANCARLO het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Bodega SANCARLO behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.


Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Bodega SANCARLO, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Bodega SANCARLO zijn voldaan.


Risico

Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor Bodega SANCARLO. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Bodega SANCARLO kunnen worden uitgesloten.

Bodega SANCARLO houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is. Bodega SANCARLO hoeft de afnemer hiervan vóór levering niet op de hoogte stellen.


Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

Bodega SANCARLO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.


Afkoelingsperiode

Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Bodega SANCARLO te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge bovenstaand artikel wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Bodega SANCARLO te melden. De afnemer dient het product - na overleg met Bodega SANCARLO - te sturen naar een door Bodega SANCARLO vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Bodega SANCARLO ingevolge bovenstaand artikel heeft herroepen, zal Bodega SANCARLO deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Bodega SANCARLO het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen.

Bodega SANCARLO behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt, of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Bodega SANCARLO of de leverancier van het product) is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Bodega SANCARLO schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Bodega SANCARLO de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Bodega SANCARLO heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.


Klachten

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken bij Bodega SANCARLO (bereikbaar via e-mail info@bodegasancarlo.nl of per telefoon (de nummers staan vermeld op de website).

Bodega SANCARLO zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Bodega SANCARLO zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.


Persoonsgegevens

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Bodega SANCARLO. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Bodega SANCARLO.

De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Bodega SANCARLO deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.


Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Bodega SANCARLO website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij Bodega SANCARLO. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Bodega SANCARLO, te kopiëren en/of te bewerken.

Afnemers en bezoekers van de Bodega SANCARLO website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Bodega SANCARLO geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.


Toepasselijke recht en geschillenregeling

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bodega SANCARLO is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen Bodega SANCARLO en de afnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter.


Correspondentie

Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Bodega SANCARLO, Welleweg 4, 3232 AW BRIELLE (de volledige contactgegevens staan vermeld op de website).

Bodega SANCARLO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 576.071.17.

Het BTW-nummer is NL1888.654.45.B03

Contact

Bodega SANCARLO

BRIELLE
Nobelstraat 76 (begin winkelstraat Brielle)
BRIELLE
Openingstijden :     Binnenkort alleen op afspraak.

+31 (0)6 - 52 75 80 74
info@bodegasancarlo.nl