DISCLAIMER BodEGA SANCARLO

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.bodegasancarlo.nl en www.bodegasancarlo.com

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van www.bodegasancarlo.nl en .com
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Bodega SANCARLO zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bodega SANCARLO garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Bodega SANCARLO wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Bodega SANCARLO links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. Bodega SANCARLO aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.bodegasancarlo.nl en .com worden getoetst aan een aantal criteria.

Gebruik
© Bodega SANCARLO 2015-2016 alle auteursrechten voorbehouden. ®Bodega SANCARLO™ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bodega SANCARLO. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Bodega SANCARLO, behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Bodega SANCARLO

BRIELLE
Nobelstraat 76 (begin winkelstraat Brielle)
BRIELLE
Openingstijden :     Binnenkort alleen op afspraak.

+31 (0)6 - 52 75 80 74
info@bodegasancarlo.nl